onsdag 6. juni 2012

EKSAMENSØVING muntlig SSP VG3 NORSK!

Under ligger oppgaver vi på Sandivka VGS har gitt elever på SSP tidligere år - bruk dem gjerne som repetisjon og annen moro før eksamen braker løs!


TEMA 1: REALISME
Realismen som litterær retning i Norge kan spores tilbake til norrøn tid, men i moderne tid får den først sitt gjennombrudd rundt 1870. Ditt tema er realismen i dens ulike former fra gjennombruddet frem til i dag.


AKTUELLE KOMPETANSEMÅL
Mål 1  Problemstilling til tekster
·     begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
Mål 2   Argumentasjon i tekster
·     vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon
Mål 3   Adaptasjon
·   sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
Mål 4   Retorikk    
·   analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
Mål 5 Det moderne prosjektet
·   drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
Mål 6 Bibliotekbruk
·    bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider

VURDERINGSKRITERIER:
Faglig innhold
Over middels
Du viser forståelse for hva realistisk litteratur er, kan redegjøre nyansert for realismebegrepet og vise hvordan dette kommer til uttrykk i tekstene. Du kan drøfte hvilken funksjon litteraturen har, og hvordan dette speiler seg i skrivemåte og litterære virkemidler. Du viser at du kan utdype, problematisere og nyansere stoffet ved å bruke fagbegreper, samtidig som du legger frem stoffet på en selvstendig måte.

Middels
Du kan nevne typiske trekk ved ulike varianter av realistisk litteratur, uten å nyansere og problematisere. Du viser at du kjenner relevante forfatterskap og tekster, og kan til en viss grad sammenlikne disse. Det er manglende evne til selvstendighet og refleksjon som gjør at du presterer til middels og ikke over middels.

Under middels
Du kan i liten grad gjøre greie for hva som kjennetegner varianter av realistisk litteratur og hvordan dette kommer til uttrykk i tekstene du har lest, selv om du kjenner noen relevante forfattere.

TEMA 2: MODERNISMEN
Modernismen som litterær retning hadde sin forløper med Henrik Wergeland i første halvdel av 1800-tallet, men fikk først sitt gjennombrudd i Norge rundt 1890.  Ditt tema er modernismen fra dette gjennombruddet frem til i dag.

AKTUELLE KOMPETANSEMÅL
Mål 2a Tolking av modernistiske tekster
·       lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
Mål 2b Problemstilling til tekster
·       begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
Mål 4b Den modernistiske tradisjonen
·       gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
Mål 3a Adaptasjon
·      sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
Mål 3b Retorikk    
·      analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
Mål 4g Bibliotekbruk
·      bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider

VURDERINGSKRITERIER:
Faglig innhold
Over middels
Du viser forståelse for hva modernistisk litteratur er, kan redegjøre nyansert for modernismebegrepet og vise hvordan dette kommer til uttrykk i tekstene. Du kan drøfte hvilken funksjon litteraturen har, og hvordan dette speiler seg i skrivemåte og litterære virkemidler. Du viser at du kan utdype, problematisere og nyansere stoffet ved å bruke fagbegreper, samtidig som du legger frem stoffet på en selvstendig måte.

Middels
Du kan nevne typiske trekk ved ulike varianter av modernistisk litteratur, uten å nyansere og problematisere. Du viser at du kjenner relevante forfatterskap og tekster, og kan til en viss grad sammenlikne disse. Det er manglende evne til selvstendighet og refleksjon som gjør at du presterer til middels og ikke over middels.

Under middels
Du kan i liten grad gjøre greie for hva som kjennetegner varianter av modernistisk litteratur og hvordan dette kommer til uttrykk i tekstene du har lest, selv om du kjenner noen relevante forfattere.

TEMA 3: SPRÅKHISTORIE
Det unge, norske skriftspråket er et resultat av den nasjonale frigjøringen av Norge i 1814 og av de tanker som var fremherskende om nasjonsbygging og språklig identitet i 1800-tallets Europa. Ditt tema er språkdebatt og språkpolitikk i Norge fra ca. 1800 frem til i dag.

AKTUELLE KOMPETANSEMÅL
Mål 3b Retorikk    
·      analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
Mål 4a Det moderne prosjektet
·     drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
Mål 4b Norsk språkdebatt
·      gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
Mål 4c Samisk språk og kultur
·      samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk
Mål 4d Nordiske språk
·      beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
Mål 4g  Bibliotekbruk
·     bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider

VURDERINGSKRITERIER:
Faglig innhold
Over middels
Du viser stor forståelse og selvstendighet når det gjelder forestillingen om det norske og for den betydning fornorskingslinjen har hatt i norsk språkhistorie de siste 200 år. Du har solide kunnskaper om de mest sentrale språkpolitiske og litterære aktørene, og presenterer de viktigste på en kritisk og reflektert måte. Du kan dokumentere hvordan språkutviklingen gjenspeiler seg i sentrale tekster og har en problematiserende og drøftende tilnærming.
Middels
Du har forståelse for hva forestillingen om det norske er og for hva fornorskingsbegrepet står for. Du gjør greit rede for aktører og argumenter, men trekker i liten utstrekning inn aktuelle tekster. Foredraget ditt er forholdsvis strukturert, men du greier i mindre grad å problematisere og drøfte aktører og argumenter på en kritisk og selvstendig måte.
Under middels
Du viser liten forståelse for hva forestillingen om det norske er og for hva fornorskingslinjen står for, og har svake kunnskaper om aktører og argumenter.  Du trekker ikke inn sentrale tekster og greier ikke å drøfte eller problematisere innholdet. 

TEMA 4: NORSK TALEMÅL
Norsk talemål har mange varianter, og Norge står i en særstilling når det gjelder talemålets stilling og status. Ditt tema er utviklingen av norske talemål og særpreg ved de ulike talemålsvariantene.

AKTUELLE KOMPETANSEMÅL
Mål 3b Retorikk    
·      analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
Mål 4b Norsk språkdebatt
·      gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
Mål 4d Nordiske språk
·      beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
Mål 4f  Norsk talemål
·       gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter
Mål 4g Bibliotekbruk
·       bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider

VURDERINGSKRITERIER:
Faglig innhold
Over middels
Du har solide kunnskaper om de norske talemålsvariantene, og du har godt kjennskap til hvordan vi deler inn dialektene og hvilke målmerker vi bruker til å heimfeste dem. Du viser forståelse og selvstendighet i forhold til dagens talemålssituasjon, og er i stand til å problematisere og drøfte internasjonal innflytelse på det norske talemålet. Du viser at du kan utdype, problematisere og nyansere stoffet ved å bruke fagbegreper på en selvstendig måte og ved å trekke inn tekster som belyser talemålsutviklingen.
Middels
Du har god oversikt over de norske talemålsvariantene. Du peker på sentrale trekk ved de norske dialektene og kan identifisere og gjøre rede for de viktigste målmerkene. Du har generell oversikt over dagens talemålssituasjon, men viser liten selvstendighet i forhold til vurdering av talemålutviklingen. Foredraget ditt er forholdsvis strukturert, men du greier i mindre grad å drøfte begrepene på en kritisk, reflektert og selvstendig måte. Du trekker i liten utstrekning inn tekster som kan belyse talemålsutviklingen.
Under middels
Du har svake kunnskaper om norske dialekter og de målmerkene vi bruker for å heimfeste dem. Du viser manglende forståelse for variasjonen i dagens talemålssituasjon, og er ikke i stand til å reflektere over talemålsutviklingen. Du kjenner ikke til tekster som kan belyse utviklingen. Foredraget er ustrukturert, og du greier ikke å drøfte eller problematisere innholdet.

2 kommentarer:

  1. Heisann! Er norsklærer på ungdomsskolen, og har stor respekt for de som underviser i faget på videregående... :-) Vil tro at retting av stiler kan bli ganske så omfattende? Ellers, fint å se hva dere ser etter når det gjelder måloppnåelse... Vi driver jo med litteraturhistorie på 1800-tallet i ungdomsskolen også, men det er jo ikke så detaljert...Stå på!

    SvarSlett